โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2  การสัมมนา เรื่อง "แนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด : นครพนม"

ภาพร่วมหมู่กับศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ จ.นครพนม

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 
การสัมมนา เรื่อง "แนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด : นครพนม"
วันพุธที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 10.30 - 16.30 น.

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2  การสัมมนา เรื่อง "แนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด : กาญจนบุรี"

ภาพร่วมหมู่กับศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 
การสัมมนา เรื่อง "แนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด : กาญจนบุรี"
วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 10.00 - 16.00 น.

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2  การสัมมนา เรื่อง "แนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด : สมุทรสงคราม"

ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ คุณพรสวรรค์ เมตตาประเสริฐผู้แทนสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 
การสัมมนา เรื่อง "แนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด : สมุทรสงคราม"
วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 09.30 - 16.30 น.

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2  การสัมมนา เรื่อง "แนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด : พระนครศรีอยุธยา"

 ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ คุณพรสวรรค์ เมตตาประเสริฐผู้แทนสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 
การสัมมนา เรื่อง "แนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด : พระนครศรีอยุธยา"
วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 10.00 - 16.30 น.

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2  การสัมมนา เรื่อง "แนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด : นครปฐม"

รูปภาพร่วมหมู่โครงการสัมมนารุ่นที่2จังหวัดนครปฐมถ่ายร่วมกับศ.วิริยะ

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 
การสัมมนา เรื่อง "แนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด : นครปฐม"
วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น.

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2

ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2 
การสัมมนา เรื่อง "แนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด : สุพรรณบุรี"
วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น.

แถลงข่าวการจัดงานสมัชชาระดับชาติ

แถลงข่าวการจัดงานสมัชชาระดับชาติ

แถลงข่าวการจัดงานสมัชชาระดับชาติ
"เดินหน้ายุทธศาสตร์ AAA สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
จัดโดย คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาศ

คนพิการไทยได้เฮอีกแล้วครับพี่น้อง!!!

คนพิการไทยได้เฮอีกแล้วครับพี่น้อง!!!
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๘/๒๕๕9 เรื่อง การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
 ที่มา:อ่านไฟล์

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2

ภาพประกอบข่าว

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2
การสัมมนา เรื่อง "แนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด : ลพบุรี"
วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 10.00 - 16.00 น.

นายวิเชียร หัสถาดล เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ระดับประเทศ

นายวิเชียร หัสถาดลและคณะ

นายวิเชียร หัสถาดล ประธานฝ่ายการแพทย์และส่งเสริมสุขภาวะ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย