แถลงข่าวการจัดงานสมัชชาระดับชาติ

แถลงข่าวการจัดงานสมัชชาระดับชาติ

แถลงข่าวการจัดงานสมัชชาระดับชาติ
"เดินหน้ายุทธศาสตร์ AAA สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
จัดโดย คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาศ

คนพิการไทยได้เฮอีกแล้วครับพี่น้อง!!!

คนพิการไทยได้เฮอีกแล้วครับพี่น้อง!!!
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๘/๒๕๕9 เรื่อง การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
 ที่มา:อ่านไฟล์

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2

ภาพประกอบข่าว

โครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัด รุ่นที่ 2
การสัมมนา เรื่อง "แนวทางพัฒนาความเข็มแข็งของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด : ลพบุรี"
วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 10.00 - 16.00 น.

นายวิเชียร หัสถาดล เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ระดับประเทศ

นายวิเชียร หัสถาดลและคณะ

นายวิเชียร หัสถาดล ประธานฝ่ายการแพทย์และส่งเสริมสุขภาวะ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย